Pravidla soutěže

Pravidla soutěže o tepelné čerpadlo v hodnotě až 200 000 Kč za 1 Kč a další ceny – změna pravidel

Organizátor soutěže s účinností ode dne zveřejnění těchto změn závazně mění pravidla soutěže o tepelné čerpadlo za 1 Kč a další ceny následovně:

1) Výherci budou vylosováni na penzionu Nový Rybník, který se nachází na adrese: Obořiště 53, 262 12 Obořiště, dne 21. 1. 2019 v 11:30 hod. a výherci budou veřejně vyhlášeni ve 12:00 hod. a následně zveřejněni na facebookové stránce organizátora.

2) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a zaměstnanci S-Power Brno.

Pravidla soutěže o tepelné čerpadlo v hodnotě až 200.000 Kč za 1 Kč a další ceny

Toto úplné znění pravidel soutěže o tepelné čerpadlo za 1 Kč a další ceny ve znění změny ze dne 13. 12. 2018 závazně upravuje podmínky a průběh zákaznické spotřebitelské soutěže o ceny, kterou vyhlašuje, organizuje a provozuje organizátor soutěže.

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Soutěž organizuje S-Power Energies, s.r.o., IČO: 05192242 DIČ: CZ05192242, obchodní korporace se sídlem Tělovýchovná 1076, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 259752 („organizátor“ nebo „S-Power“).

2. SOUTĚŽ A VÝHRY

Soutěž trvá od 25. 7. 2018 do 30. 11. 2018 včetně („soutěžní období“).

Hlavní výhrou je poukaz na pořízení tepelného čerpadla ze sortimentu S-Power v hodnotě až 200.000 Kč za kupní cenu ve výši 1 Kč + pivní balíček BAŠTÝŘ z mini pivovaru ENERGON. Hlavní výhru může výherce uplatnit také na pořízení tepelného čerpadla ze sortimentu S-Power ve vyšší hodnotě, v takovém případě bude poukaz použit jako slevový poukaz na slevu ve výši 200.000 Kč z ceníkové kupní ceny. Druhou výhrou je TABLET Samsung Galaxy Tab A 10.1 WiFi 32GB stříbrný + pivní balíček BAŠTÝŘ z mini pivovaru ENERGON. Třetí výhrou je ubytování na jednu noc se snídaní a pivní koupel pro 2 osoby v penzionu Nový rybník v Obořišti + pivní balíček BAŠTÝŘ z mini pivovaru ENERGON. Výherci budou vylosováni na penzionu Nový Rybník, který se nachází na adrese: Obořiště 53, 262 12 Obořiště, dne 21. 1. 2019 v 11:30 hod. a výherci budou veřejně vyhlášeni ve 12:00 hod. a následně zveřejněni na facebookové stránce organizátora.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Účastníky v soutěži jsou pouze spotřebitelé (fyzické osoby jako nepodnikatelé), zákazníci organizátora, kteří v soutěžním období s organizátorem uzavřou kupní smlouvu o koupi a instalaci fotovoltaické elektrárny („kupní smlouva“), udělí organizátorovi souhlas s účastí v soutěži a zpracováním svých osobních údajů a akceptují tato pravidla soutěže („registrace“), přičemž současně v okamžiku slosování musí být kupní smlouva i registrace platná a účinná („soutěžící“).

Soutěžícími jsou z rozhodnutí organizátora také spotřebitelé (fyzické osoby jako nepodnikatelé), zákazníci, kteří S-power Brno, s.r.o., IČO: 06066526, DIČ: CZ06066526, obchodní korporace se sídlem Cihlářská 643/19, 602 00 Brno – střed, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 99851 („S-power Brno“), kteří v soutěžním období uzavřou s S-power Brno kupní smlouvu o koupi a instalaci fotovoltaické elektrárny („kupní smlouva“) a současně udělí souhlas s účastí v soutěži a zpracováním svých osobních údajů a akceptují tato pravidla soutěže („registrace“), přičemž současně v okamžiku slosování musí být kupní smlouva i registrace platná a účinná.

Z rozhodnutí organizátora se soutěžícími mohou stát i spotřebitelé (fyzické osoby jako nepodnikatelé), zákazníci, kteří s organizátorem anebo S-power Brno uzavřeli kupní smlouvu o koupi a instalaci fotovoltaické elektrárny v období od 1. 1. 2018 do 24. 7. 2018 včetně, a současně v soutěžním období dodatečně udělí souhlas s účastí v soutěži a zpracováním svých osobních údajů a akceptují tato pravidla soutěže („registrace“), přičemž současně v okamžiku slosování musí být kupní smlouva i registrace platná a účinná.

Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže soutěžícího, který tato pravidla soutěže prokazatelně porušil, a to i po předání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a zaměstnanci S-Power Brno.

4. ZPŮSOB VÝBĚRU VÝHERCŮ

Všem soutěžícím, kteří v soutěžním období uzavřou kupní smlouvu a k soutěži se zaregistrují, přidělí organizátor nejpozději v den losování soutěžní číslo shodné s číslem obchodního případu uvedeného na daňovém dokladu, který soutěžící obdrží po uzavření kupní smlouvy, zpravidla do 3 pracovních dnů. Soutěžní číslo bude vytištěno na kartičku formátu 50 x 90 mm a vloženo do neprůhledné obálky, všechny obálky budou před losováním vloženy do průhledného losovacího boxu, ze kterého při losování, které bude zahájeno v 11:30 hod. dne 21. 1. 2019 jednatel organizátora vylosuje výherce v pořadí nejdříve třetí výhru, druhou výhru, a nakonec hlavní výhru. Průběh losování bude protokolárně zaznamenán za účasti třetí nezávislé osoby, do protokolu budou zaznamenány časy zahájení losování, číslo a ztotožnění výherce i dalších účastníků, kteří vylosováni nebyli. Výherci budou veřejně vyhlášeni na stejném místě ve 12:00 hod. a jména výherců budou zveřejněna v marketingových a propagačních materiálech organizátora (zejm. na facebookové stránce organizátora, webových stránkách organizátora a na obdobných propagačních kanálech partnerů organizátora).

5. UPLATNĚNÍ VÝHRY

Soutěžící může výhru uplatit nejpozději do 31. 10. 2019 u organizátora soutěže. Soutěžící je oprávněn výhru se souhlasem organizátora postoupit jiné osobě, případné další postoupení výhry je vyloučeno. V případě, že výherce výhru v této lhůtě neuplatní, výhra propadá ve prospěch organizátora.

6. OSOBNÍ ÚDAJE – SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu se zveřejněním svého jména a fotografie na facebookové stránce organizátora a webových stránkách organizátora, dalších marketingových materiálech organizátora a na obdobných propagačních a marketingových kanálech partnerů organizátora, v případě, že bude soutěžící vylosován jako výherce.

Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté soutěžícími po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení uplynutí lhůty pro uplatnění výhry. Soutěžící bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat, má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Pokud soutěžící svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolá, bere na vědomí, že v takovém případě přestává být soutěžícím a pokud, byl vylosován jako výherce, ztrácí nárok na výhru.

7. VÝHRADA ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.s-power.cz, případně facebookové stránce organizátora.